ZOZOZO女人与牛交ZOZOZO视频

?ndir

Windows

360 Total Security

360 Total Security, bilgisayar güvenli?i ve yard?mc? ara?lar? i?in birle?ik bir ??züm sunan ücretsiz antivirüs yaz?l?m?d?r. En iyi optimizasyon ara?lar?na sahip olmak ve virüs, k?tü ama?l? yaz?l?m ve di?er ?evrimi?i tehditlere kar?? tam bir koruma sa?lamak i?in ?imdi indirin.

Windows 10 Evrensel Uygulama

360 Total Security, Windows 10 ile tamamen entegredir. Korunma durumunuzu ??renmek veya en yeni güvenlik haberleri ve tehditleri hakk?nda bilgi almak i?in Windows canl? kutucuklar?n? kontrol edin.

Mac

360 Total Security for Mac

?nternetin oldu?u her yerde tehditler de vard?r. Mac i?in 360 Antivirus sizi kimlik h?rs?zl??? ve kimlik av?na kar?? korur. Mac bilgisayar?n?z?n durumunu ve h?zl?l???n? koruma alt?na almak i?in ?nemsiz Dosyalar? Temizleme ve Uygulama Kald?rma ?zelli?ini kullan?n.

Mobil Uygulama

360 Security

360 Total Security, mobil güvenli?inizi de sa?lar. Android i?in 360 Security h?rs?zl?k ?nleme, ?nemsiz dosyalar? temizleme, bellek ve pil gü?lendirme ve virüslere kar?? koruma ?zelliklerine sahiptir. AppStore'dan ?imdi indir.

Taray?c? ve Eklenti

Opera

H?z? ve güvenli?i ile ?ne ??kan ve kullan?m? kolay olan Opera taray?c?s?, güvenli bir gezinme deneyimi sunmak üzere güvenli bir ba?lant? ve k?tü ama?l? yaz?l?mlara kar?? koruma ?zelliklerinin yan? s?ra, gezinme verimlili?ini art?rmak üzere pil tasarrufu arac? ve reklam engelleyici ile de donat?lm??t?r.

360 Internet Protection

360 Internet Protection taray?c? eklentisi bulut tabanl? teknolojiyi kullanarak ziyaret etti?iniz web sitelerinin güvenlik seviyesini denetler, bu web sitelerini bir k?tü ama?l? URL veritaban?yla kar??la?t?r?r ve sizi zararl? web sitelerinden korumak i?in ger?ek zamanl? olarak uyar?r.

360 Anti-mining protection

With the advancement of digital currency and blockchain technologies, many websites make money by implanting Cryptominer instead of displaying advertisement. If you visit a website with built-in Cryptominer script, the bursting CPU usage may crash your system or destabilize your PC performance as a result. Anti-mining Protection terminates the execution of mining script to ensure the system work smoothly and avoids the performance impact by Cryptomining. Although these kind of unauthorised behaviors and resource occupations do not involve identity or privacy theft, it affects your web browsing experience and PC performance and should still be blocked.

Anti-Ransomware

Fidye Yaz?l?m ?ifrelemesini Kald?rma Arac?

360’?n Fidye Yaz?l?m? ?ifresi ??zme Arac?, farkl? türde fidye yaz?l?m? taraf?ndan bula?t?r?lan dosyalar?n ?ifresini ??zmeye yard?mc? olur. ?u anda, GandCrab, Jsworm, x3m vb.dahil olmak üzere 300'den fazla fidye dosyas?n? saklama kapasitesine sahiptir.

360 Belge Koruyucu

360 Document Protector, gü?lü bir belge koruyucudur. Ger?ek zamanl? izleme ve otomatik yedekleme ?zellikleri sayesinde, fidye yaz?l?mlar?n?n ve di?er tüm tehditlerin de?erli verilerinizi ?almas?n? etkili ?ekilde ?nler.

360 Wannacry Kurtarma Arac?

360 Wannacry Kurtarma Arac?, ?ifrelenmi? dosyalar? kurtarmak i?in en etkin ve hassas y?ntemi bulur, virüs mekanizmas?n? ayr?nt?l? bir ?ekilde analiz eder ve dosyalar?n?z? Wannacry Sald?r?s?ndan geri al?r.

NSA Siber Silah Savunma Arac?

NSA Siber Silah Savunma Arac?, bir bilgisayar?n NSA s?zd?r?lm?? hacker cephanelerinden gelen istismardan muaf olup olmad???n? de?erlendirir. Güvenlik a??klar? bulundu?unda, kullan?c?lar siber sald?r?lara kar?? savunmak i?in gerekli tüm güvenlik güncellemelerini uygulayabilir.

CPU Vulnerability Assessment and Fix Tool

CPU Vulnerability Assessment and Fix Tool is to checks if Intel CPU vulnerabilities such as Meltdown or Spectre exist in your computer, and helps you download and install new patches within 1-Click.